N

 

 

IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD

MATIČNI BROJ: 07034822

PIB: 100001597

Datum: 04.05.2023.godine

Na osnovu članova 335., 336. stav 1., 371. stav 1., 372. stav 1. tačka 2. i 373.  Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i u skladu sa Odlukom o sazivanju   IV vanredne sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  koja je doneta na I vanrednoj sednici Odbora direktora IPM ZMAJ“ a.d. u tekućoj godini  od 04.05.2023. godine,  upućuje se 

 

SVIM AKCIONARIMA IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

Dana 04.05.2023. godine

P O Z I V

za IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

 

IV vanredna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva u Zemunu, Beogradu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva,  u petak, 26.05.2023.godine sa početkom u 12,00 časova.

 

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

 

a)    Prethodni postupak:

1)    Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor

 predsednika;

2)    Imenovanje:

1       komisije za glasanje (3 člana),

2       zapisničara

3)    Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara   

  i utvrđivanje kvoruma

b)    Redovni postupak:

1)             Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 28.09.2022.godine; 

2)              Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;

3)             Pitanja akcionara.

 

 

 

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas.  Dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda Skupštine glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Materijali za IV vanrednu Skupštinu AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva i to ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika u sedištu                                  IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, ul. Autoput 18 Zemun, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od ponedeljka do petka od 9 do13 časova  ili na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs  ,  tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar Društva ima pravo da učestvuje u radu IV vanredne Skupštne akcionara što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018,  91/2019 i 109/2021) i aktima Društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu  društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Svaki akcionar bez obzira na broj akcija koje poseduje može da glasa u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva).  Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija  imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva).

Na internet stranici Društva: www.zmaj.co.rs  takođe se nalazi:

1.Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, pravima na postavljanje pitanja, kao i o predviđenim rokovima za ostvarivanje tih prava;

2. Obaveštenje o proceduri za glasanje preko punomoćnika i informacija o načinu na koji je Društvo omogućilo akcionarima da dostave obaveštenje o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;

3. Opis procedure za glasanje akcionara u njegovom odsustvu, kao i formular za glasanje u odsustvu.

Odbor direktora utvrđuje 16.05.2023. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 16.05.2023. godine nalaze na spisku akcionara  IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti. 

Ovaj Poziv upućuje se i generalnom direktoru i članovima Odbora direktora. Ovaj Poziv objavljuje se i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d.,                        Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 26.05.2023. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek, s.r.

 

 

 

OBAVEŠTENJA - PRAVA AKCIONARA I FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

OBRAZAC PUNOMOĆJA

 

 

 

IPM “ZMAJ“ a.d.

ODBOR DIREKTORA

Broj: I-van./2023

Dana: 04.05.2023.

ZEMUN-BEOGRAD

 

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019                                          i 109/2021)   Odbor direktora IPM »ZMAJ« a.d. Zemun-Beograd donosi

 

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE  O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU  IV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

1.     Odbor direktora IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd na I vanrednoj sednici   u tekućoj godini koja je održana dana 04.05.2023. godine doneo je Odluku  broj I-van./2023 kojom saziva IV vanrednu sednicu Skupštine akcionara   IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd za dan 26.05.2023. godine (petak) u sedištu Društva u Zemunu, Beogradu, ul. Autoput 18, u prostoriji za sastanke Društva, sa početkom  u 12,00 časova. Istom Odlukom, Odbor direktora utvrdio je predlog dnevnog reda IV vanredne sednice Skupštine akcionara. 

 

2.     Odluka Odbora direktora broj I-van./2023 od 04.05.2023. godine kojom se saziva    IV vanredna sednica Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom,čini sastavni deo ovog Obaveštenja.

 

3.     Ovo Obaveštenje i Odluka Odbora direktora broj I-van./2023 od   04.05.2023. godine integralno se objavljuje kao jedinstven dokument na internet stranci Društva, internet stranici Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti odmah po donošenju citirane Odluke Odbora direktora, a najkasnije narednog radnog dana.

 

  PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

 

Petar Tokarek, s.r.

 

 

IPM „ZMAJ“  a.d.                                                           MATIČNI BROJ: 07034822

ODBOR DIREKTORA                                                                 PIB: 100001597

Broj: I-van./2023                                             

Dana: 04.05.2023.                                                                  

ZEMUN-BEOGRAD

Postupajući po zahtevu akcionara „FIGRA“ DOO BEOGRAD od 28.04.2023. godine za sazivanje vanredne Skupštine akcionara IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, a na osnovu članova  336. stav 1. , 371. stav 1. , 372. stav 1. tačka 2. i 398. stav 1. tačka 8.  Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)  Odbor direktora  IPM „ZMAJ“ a.d.  ZEMUN-BEOGRAD, u propisanom roku iz člana 339. stav 2. istog  Zakona, na I vanrednoj sednici u tekućoj godini održanoj dana 04.05.2023. godine donosi

O  D  L  U  K  U

o sazivanju IV vanredne sednice Skupštine akcionara

IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd

IV vanredna sednica Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD održaće se u sedištu Društva, u Zemunu, Beogradu, ul. Autoput 18, u Sali za sastanke Društva,  u petak, 26.05.2023.godine sa početkom u 12,00 časova.

 

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

 

 

b)    Prethodni postupak:

4)    Otvaranje sednice Skupštine akcionara IPM “ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd i izbor predsednika;

5)    Imenovanje:

3       komisije za glasanje (3 člana),

4       zapisničara

6)    Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma

 

c)    Redovni postupak:

1)             Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 28.09.2022.godine;

2)           Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija;

3)            Pitanja akcionara.

 

Skupštini se predlaže da po svim tačkama dnevnog reda donese predložene odluke. Za donošenje predloženih odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara. Pilikom utvrdjivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Ukupan broj akcija je 157.982.959, od čega je 157.982.959 običnih akcija sa pravom glasa, jedna obična akcija-jedan glas.  Dalje, o predloženim odlukama po svim tačkama dnevnog reda Skupštine glasa 157.982.959 običnih akcija, ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini akcionara iznosi 157.982.959, glasanje je javno.

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Materijali za IV vanrednu Skupštinu AD stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva i to ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika u sedištu                                  IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd, ul. Autoput 18 Zemun, u redovno radno vreme, u prostorijama Pravne službe, radnim danima od ponedeljka do petka od 9 do13 časova  ili na internet stranici društva: www.zmaj.co.rs  ,  tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Akcionar Društva ima pravo da učestvuje u radu IV vanredne Skupštne akcionara što podrazumeva pravo akcionara  da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018,  91/2019 i 109/2021) i aktima Društva. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Društva ako ima više od 157.981 akcija sa pravom glasa. Akcionar daje punomoćje punomoćniku u pismenoj formi sa sadržinom i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima, pri čemu  društvo nije propisalo obavezan formular punomoćja.

Svaki akcionar bez obzira na broj akcija koje poseduje može da glasa u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva).  Akcionari koji pojedinačno ne poseduju više od 157.981 akcija  imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (glasanje pisanim putem bez prisustva sednici po proceduri koja se nalazi na internet stranici Društva).

Odbor direktora utvrđuje 16.05.2023. godine kao dan akcionara. Pravo učešća u radu                 Skupštine AD imaju akcionari koji se na dan 16.05.2023. godine nalaze na spisku akcionara IPM "ZMAJ" a.d. Zemun-Beograd kod Centralnog registra hartija od vrednosti.

Na osnovu Odluke o sazivanju IV vanredne sednice Skupštine akcionara za 26.05.2023. godine, Društvo će dana 04.05.2023. godine objaviti/uputiti Poziv za sednicu Skupštine svim licima koja su akcionari Društva na dan 04.05.2023. godine kao dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.  

Poziv za Skupštinu upućuje se i generalnom direktoru i članovima Odbora direktora.                                 Poziv se objavljuje i na internet stranici Društva, internet stranici Beogradske berze a.d., Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, pri čemu objava traje najmanje do 26.05.2023. godine kao dana održavanja sednice Skupštine akcionara. 

 

Predsednik Odbora direktora

Petar Tokarek,s.r.

 

 

.

.

REDOVAN GODIŠNJI  IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.  ZA  2022.GODINU

KONSOLIDOVAN GODIŠNJI  IZVEŠTAJ IPM "ZMAJ" A.D.  ZA  2022.GODINU

 

 

 

Arhiva

 

 

 

 

 

 

KONSOLIDOVANI - ZMAJ - 2021

 

REDOVAN - ZMAJ - 2021

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GOD. SA IZVEŠTAJIMA REVIZORA  (REDOVNIH I KONSOLIDOVANIH)

 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

 

REDOVAN – ZMAJ – 2020

 

KONSOLIDOVANI  – ZMAJ – 2020

 

ODLUKA O  USVAJANJU FIN. IZV. - 2020

 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI – 2020