Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011,  99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 65. Zakona  o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), privredno društvo

 

 

INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA „ZMAJ“

akcionarsko društvo ZEMUN-BEOGRAD

čiji je MB 07034822 i PIB 100001597, dana 28.06.2022. godine objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane redovne sednice Skupštine akcionara

Dana 27.06.2022. godine sa početkom u 12,00 časova održana je redovna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA privrednog društva IPM „ZMAJ“ a.d. ZEMUN-BEOGRAD,  Auto put 18.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara, potom doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine i imenovani su zapisničar i Komisija za glasanje od tri člana. 

Na redovnoj sednici Skupštine u redovnom postupku donete su sledeće Odluke:

1)  Odluka  o  usvajanju  Zapisnika  sa prethodne sednice Skupštine održane

     dana 28.09.2021.godine;

2)  Odluka  o  usvajanju  Izveštaja  o  radu  Odbora  direktora  IPMZMAJa.d.

     Zemun-Beograd;

3)  Odluka   o   usvajanju    Izveštaja    Odbora  direktora     IPM  ZMAJ a.d.

     Zemun-Beograd  koji je podnet  redovnoj  sednici   Skupštine   akcionara

     shodno odredbama čl.399 Zakona o privrednim društvima;

4)  Odluka   o   usvajanju   Finansijskih    Izveštaja   i  Izveštaja  o  poslovanju

     IPM   “ZMAJ“   a.d.  Zemun - Beograd   za   2021. godinu   -   Redovnih   i   

     Konsolidovanih,  sa   Izveštajima   nezavisnog   i   ovlašćenog  revizora;

5)  Odluka o raspodeli dobiti IPM „ZMAJ“ a.d. Zemun-Beograd;

6)  Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja „ZMAJ-SRCE“ d.o.o.

      Zemun-Beograd za 2021. godinu;

 7)  Odluka da gubitak „ZMAJ-SRCE“ d.o.o. Zemun-Beograd ostaje nepokriven; 

8)  Odluka  o  naknadi  za rad  direktora i davanju  odobrenja  na Aneks br. 1 

       Ugovora sa direktorom Društva;

 

9)  Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom

       Društva.

 

 

Ukupan broj glasova kojima su raspolagali akcionari koji su imali pravo na lično učešće na ovoj sednici je 157.982.959 glasova odnosno 100 % od ukupnog broja glasova kojima raspolažu akcionari, a koji na dan akcionara iznosi 157.982.959  običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija-jedan glas), te je postojao kvorum za ponovažan rad i odlučivanje Skupštine. Sve Odluke donete su jednoglasno.

 

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE A.D.

Đorđe Adamov, s.r.

 

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GOD. SA IZVEŠTAJIMA REVIZORA  (REDOVNIH I KONSOLIDOVANIH)

 

 

ODLUKA O RASPODELI DOBITI

 

 

 

 

 

 

            Arhiva

 

 

 

 

 

 

KONSOLIDOVANI - ZMAJ - 2021

 

REDOVAN - ZMAJ - 2021